Meeting Minutes

January 5,2015 BMA February 2, 2015 BMA March 2, 2015 BMA
April 6, 2015 BMA May 4, 2015 BMA June 1, 2015 BMA
July 6, 2015 BMA August 3, 2015 BMA September 8, 2015 BMA
October 5, 2015 BMA November 2, 2015 BMA December 7, 2015 BMA
January 5, 2015 Beer Board February 2, 2015 Beer Board March 2, 2015 Beer Board
March 30, 2015 Special Called Beer Board April 6, 2015 Beer Board May 4, 2015 Beer Board
June 1, 2015 Beer Board July 6, 2015 Beer Board August 3, 2015 Beer Board
September 8, 2015 Beer Board October 5, 2015 Beer Board November 2, 2015 Beer Board
December 7, 2015 Beer Board
January 4, 2016 BMA February 1, 2016 BMA March 7, 2016 BMA
April 4, 2016 BMA May 2, 2016 BMA June 6, 2016 BMA
June 27, 2016 special called board meeting (budget) June 27, 2016 special called board meeting (welcome center July 11, 2016 BMA
August 1, 2016 BMA September 6, 2016 BMA October 3, 2016 BMA
November 7, 2016 BMA December 5, 2016 BMA
January 4, 2016 Beer Board February 1, 2016 Beer Board March 7, 2016 Beer Board
April 4, 2016 Beer Board May 2, 2016 Beer Board June 6, 2016 Beer Board
July 11, 2016 Beer Board August 1, 2016 Beer Board September 6, 2016 Beer Board
October 3, 2016 Beer Board November 7, 2016 Beer Board  December 5, 2016 Beer Board
January 3, 2017 BMA February 6, 2017 BMA March 6, 2017 BMA
April 3, 2017 BMA May 1, 2017 BMA  June 5, 2017 BMA 
 June 26, 2017 Special Called Meeting  July 3, 2017 BMA  August 7, 2017 BMA
 September 5, 2017 BMA  October 2, 2017 BMA                 November 6, 2017 BMA
 December 4, 2017 BMA
January 3, 2017 Beer Board February 6, 2017 Beer Board March 6, 2017 Beer Board
April 3, 2017 Beer Board May 1, 2017 Beer Board  June 5, 2017 Beer Board 
 July 3, 2017 Beer Board  August 7,2017 Beer Board  September 5, 2017 Beer Board
 October 2, 2017 Beer Board  November 6, 2017 Beer Board  December 5, 2017 Beer Board
January 8 2018 BMA February 5, 2018 BMA
January 8 2018 Beer Board February 5, 2018 Beer Board